Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 01 2020

1261 ac11 500
1266 7d83
Reposted frombabyface babyface
2311 519d 500
Reposted frommangoe mangoe viatfu tfu
9252 46b4 500
Reposted fromverronique verronique viamiimi miimi
Kiedyś będzie pieknie, kurwa. Przepięknie będzie.
— .
Reposted fromzoou zoou viamiimi miimi
6147 9447

March 31 2020

0665 19b0 500
Reposted fromtrup trup vialiliowadusza liliowadusza
5404 759e 500
Reposted frombardzosmaczny bardzosmaczny viasucznik sucznik
W stosunkach między kobietą a mężczyzną nie ma partnerskiego traktowania. Facet ma podbijać, napierać, przygniatać do ściany, klepnąć ostro w tyłek, ale odsunąć krzesło i wstać kiedy ona podchodzi.
— Pokolenie Ikea
Reposted frommusset musset vialiliowadusza liliowadusza

March 30 2020

6436 0b69 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viasucznik sucznik
3796 cece 500
Denominacja, 1995
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viasucznik sucznik
8718 5ac6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaeazyi eazyi
1929 f733
Reposted frombrumous brumous viaeazyi eazyi

March 29 2020

9347 e6a1
Reposted fromkarahippie karahippie
9373 0097
Reposted fromkarahippie karahippie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl